Hovedside  |   Fagartikler   |   Søk i egen sak   |   Nemndsuttalelser   |   Send klage til FinKN 


FinKN
Styret
Ansatte
Avtale - vedtekter - saksbehandlingsregler
 


Nemndene
Skade
Eierskifte
Person
Bank
Inkasso
 


Publikasjoner


Bransjenorm forsikring


Ledige stillinger
FIN-NET
 


 
  
     
Bank
 
 

Finansklagenemnda Bank avgir uttalelser om privatpersoners kontraktsforhold med en bank, finansieringsselskap, kredittforetak eller  fondsforvaltningsselskap. Det samme gjelder tvister med utenlandsk kreditt- eller finansinstitusjon, som tilbyr tilsvarende tjenester i Norge. Nemda kan også behandle klager mot et verdipapirforetak når tvisten gjelder investeringsrådgivning.

Finansklagenemnda Bank består av en leder, en nestleder, ett uavhengig oppnevnt medlem samt fire faste medlemmer - hvorav to representerer finansnæringen og to er oppnevnt av Forbrukerrådet.

Se medlemsoversikt

Nemndas uttalelser er rådgivende, men følges som hovedregel av finansinstitusjonene. Nemnda ved sekretariatet skal varsles innen 30 dager etter at uttalelsen er sendt partene dersom denne blir fraveket ved oppgjøret. Er ikke slikt varsel sendt innen fristen, er finansforetaket bundet av uttalelsen.

Nemndsuttalelsene kan overprøves av domstolene. FinKN fører ikke rettsaker.

Uttalelsene er offentlige. Se Nemndsuttalelser i toppmenyen. Uttalelsene publiseres også av Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Finansklagenemnda   
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Besøksadresse:
Drammensveien 145A
Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70
Åpningstid kl 08.30-15.30
Org.nr 971 437 022