Hovedside  |   Fagartikler   |   Søk i egen sak   |   Nemndsuttalelser   |   Send klage til FinKN 


FinKN
Styret
Ansatte
Avtale - vedtekter - saksbehandlingsregler
 


Nemndene
Skade
Eierskifte
Person
Bank
Inkasso
 


Publikasjoner


Bransjenorm forsikring


Ledige stillinger
FIN-NET
 


 
  
     
Person
 
 

Finansklagenemnda Person avgir uttalelser vedrørende forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til personforsikring.

Finansklagenemnda Person består av en leder, en nestleder, ett uavhengig oppnevnt medlem samt fire faste medlemmer - hvorav to medlemmer representerer forsikringsnæringen og to representerer bruker­organisasjonen. I saker som gjelder tvist om selskapet har saklig grunn til å avslå inngåelse av en forsikringsavtale, og avslaget er basert på medisinsk grunnlag, utvides nemnda med to medisinsk sakkyndige medlemmer fra henholdsvis forsikringsnæringen og brukerorganisasjonene.

 

Se medlemsoversikt

Nemndas uttalelser er rådgivende, men følges som hovedregel av selskapene. Nemnda ved sekretariatet skal varsles innen 30 dager etter at uttalelsen er sendt partene dersom denne blir fraveket ved oppgjøret. Er ikke slikt varsel sendt innen fristen, er selskapet bundet av uttalelsen.

Nemndsuttalelsene kan overprøves av domstolene. FinKN fører ikke rettssaker.

Uttalelsene er offentlige. Se Nemndsuttalelser i toppmenyen. Uttalelser publiseres også av Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Finansklagenemnda   
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Besøksadresse:
Drammensveien 145A
Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70
Åpningstid kl 08.30-15.30
Org.nr 971 437 022