Hovedside  |   Fagartikler   |   Søk i egen sak   |   Nemndsuttalelser   |   Send klage til FinKN 


FinKN
Styret
Ansatte
Avtale - vedtekter - saksbehandlingsregler
 


Nemndene
Skade
Eierskifte
Person
Bank
Inkasso
 


Publikasjoner


Bransjenorm forsikring


Ledige stillinger
FIN-NET
 


 
  
     
FinKN
 
 

FinKN er et bransjebasert utenrettslig tvisteløsningsorgan etablert av Avtalepartene med hovedformål å behandle tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond.

 

FinKN yter gratis bistand i klager som gjelder tvister av rettslig karakter som springer ut av kontraktsforhold med finansforetak, finansforetaks avvisning av kunde- og tjenesteforhold, samt manglende medvirkning ved flytting av kunde- og tjenesteforhold til annet finansforetak. 

 

Foruten å avgi rådgivende uttalelser i enkeltsaker skal FinKN legge til rette for å kunne bistå finansforetakene og publikum med generell veiledning og informasjon om nemndpraksis.

 

FinKN holder til på Skøyen i Oslo, men betjener hele landet. Man kan henvende seg til kontoret pr brev, klageskjema via web, e-post, telefon eller møte personlig. For ytterligere informasjon om hva en klage skal inneholde, se her.

Finansklagenemnda   
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Besøksadresse:
Drammensveien 145A
Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70
Åpningstid kl 08.30-15.30
Org.nr 971 437 022